Annuleringsverzekering

U kunt bij Het Morgenrood een annuleringsverzekering afsluiten. Deze bedraagt 6% van de totale reissom. 

Wanneer u een annuleringsverzekering hebt afgesloten, ontvangt u - indien u met een geldige reden uw Bijbelvakantie of -weekend annuleert - ongeacht het moment van annuleren, altijd de volledige reissom terug. 
Dus mocht u bijvoorbeeld een dag voor vertrek of zelfs tijdens uw Bijbelvakantie of -weekend genoodzaakt zijn uw vakantie te annuleren met een geldige reden dan krijgt u de volledige reissom vergoed.


Dekkingsoverzicht annuleringsverzekering

Redenen van annuleren of afbreken van de vakantie, waarbij u aanspraak kunt maken op de annuleringsverzekering, zijn:

 1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde.
 2. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1ste of 2de graad of huisgenoten van verzekerde.
 3. Zwangerschap van verzekerde of partner.
 4. Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
 5. Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
 6. Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
 7. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet mogelijk is.
 8. Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.
 9. Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.
 10. Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt.
 11. Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
 12. Het, buiten de schuld van verzekerde om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum.
 13. Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.
 14. (Verergering van een bestaande) ziekte of ongevalletsel van een familielid in 1ste graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.
 15. Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek. Verzekerde is verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie en het bewijs te overleggen.

Recht op uitkering bestaat voor alle personen waarvoor de reissom is betaald.

Sluiten