Over ons

De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus. Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn onder meer: 

  • Evangelisatie
  • Kinder- en jeugdkampen
  • Bijbelvakantiereizen
  • Bijbelconferenties
  • Bijbelstudieweekenden
  • Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.

Het werk van de stichting is een geloofswerk; zij is grotendeels afhankelijk van de gaven van gelovigen en geloofsgemeenschappen. Het Morgenrood is in 1968 opgericht.

Bestuur

Voorzitter: P.A. Slagter, Wijk bij Duurstede
Vice-voorzitter: J.W. Koster, Rijsenhout
Secretaris-Penningmeester: Mevr. L.J. Manuputtij, Woerden

J.J. Ekhart, Smilde
R. Lammers, Venray
H.B. Slagter, Wijk bij Duurstede

Geschiedenis

Voor 1968

Hoewel Stichting Het Morgenrood in 1968 is opgericht, stamt het werk eigenlijk al uit de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Reeds in 1945 werd een eerste jeugdkamp georganiseerd door Jacob Klein Haneveld aan wie de oprichting en het bestaan van Het Morgenrood onlosmakelijk verbonden is. In 1947 hield hij een tentcampagne in een oude legertent, die eerder dat jaar gebruikt was voor een jeugdweek.

In die ruim twintig jaren vóór de oprichting van de stichting waren er al vele jeugdkampen en tentevangelisatieacties gehouden. Ook startte in 1960 de Morgenroodbrochurereeks en werd in 1965 begonnen met de schriftelijke Morgenroodbijbelcursus, waarvan er in de loop der jaren ruim 6500 zijn verspreid! Een schatting van het aantal Morgenroodbrochures (nu de Morgenroodboekjes) dat sinds de start in 1960 verspreid is, brengt ons op zo'n miljoen stuks! Het waren en zijn nog altijd 'Papieren Predikers' zoals Jacob Klein Haneveld ze noemde; 'predikers' van de waarheid van Gods Woord.

Dit laatste is trouwens altijd het belangrijkste kenmerk geweest - en nog! - van het werk van Het Morgenrood. Telkens weer staat de vraag voorop: wat leert de Bíjbel? Vandaar ook ons centrale motto: 'Gods Woord geeft antwoord'. Daarbij speelt het plan van God een belangrijke rol. Immers hoe zou je kunnen weten wat God van jou als gelovige verwacht, als je geen zicht hebt op de verschillende tijden in Zijn plan? Hoe ooit wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee God óns geroepen heeft, als je niet op de hoogte bent van wat die roeping precies inhoudt?

Het 'Morgenrood'

Voor de naam van Het Morgenrood moeten we dus al terug naar 1960. De naam verwijst naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus, Die in de Bijbel ook wel omschreven wordt als de "Zon der gerechtigheid". Morgenrood zien we vóór de zon opkomt. Zo gebeurt het werk van Het Morgenrood in het licht van de (weder)komst van hét Licht der wereld: Jezus Christus.

Oprichting

Vele vrijwilligers hielpen mee in de werktakken zoals die in de jaren '40, '50 en '60 van de vorige eeuw waren ontstaan. Daarnaast waren er ook die steeds structureler een bijdrage leverden aan Het Morgenrood. Twee namen die hier niet kunnen ontbreken, zijn die van Wim Griffioen en Klara van Dijk-Engi. De eerste nam veel van de organisatorische werkzaamheden op zich en was een echte manager die zich op een gegeven moment full-time aan het Morgenroodwerk wijdde. Mevrouw Van Dijk hielp Jacob Klein Haneveld in allerlei administratieve werkzaamheden, vooral binnen het kader van de Morgenroodreeks en de bijbelvakanties en -conferenties.

Op 23 februari 1968 werd de stichting officieel ingeschreven in het stichtingenregister. De drie oprichters waren Jacob Klein Haneveld, Wim Griffioen en Klara van Dijk-Engi. De belangrijkste reden voor de oprichting was toch wel de zorg om de voortgang van het werk. Overigens riepen de drie oprichters van Het Morgenrood later nog de stichtingen 'Israël en de Bijbel' en 'De Toevlucht' (nu bekend onder de naam 'Het Vierhouterbos') in het leven.

Het werk gaat door

Zo'n 20 jaar na de oprichting van Het Morgenrood - eind tachtiger jaren - trok Jacob Klein Haneveld diverse jongere krachten (allen oud-studenten van de Evangelische Bijbelschool waar hij medeoprichter van was) aan, die binnen de stichtingen het werk begonnen over te nemen. Dat was ook nodig. Want in 1985 was Wim Griffioen ontslapen. Daarover schreef Jacob Klein Haneveld in mei 1985: "Door het heengaan van mijn vriend en broeder in de Heer, Wim Griffioen, heeft ook de stichting Het Morgenrood een zeer gevoelig en onvoorstelbaar verlies geleden". Veel van de kennis over de 'ins and outs' van het werk was weg, maar gelukkig hebben o.m. de bestuursleden van de stichting de schouders eronder gezet. Kort voor zijn heengaan had Wim tegen Jacob gezegd: 'Het werk moet doorgaan!'. Deze woorden herhaalde Jacob Klein Haneveld zelf drie jaar later - in de weken voor zijn eigen heengaan op 29 april 1988 - met klem en diverse malen, zo schrijft Peter Slagter in de TijdseinPost van juni 1988. Peter Slagter was door Jacob Klein Haneveld eind 1987 gevraagd om vice-voorzitter te worden van het Morgenroodbestuur. Begin 1987 werd Hoite Slagter gevraagd door Evert Klein Haneveld (destijds bestuurssecretaris en -penningmeester) - die met name de organisatie van het tentwerk behartigde sinds het heengaan van Wim Griffioen - om voor de stichting te komen werken. Na het heengaan van Jacob Klein Haneveld werd Peter voorzitter en eind 1991 werd Hoite directeur.

Het Woord was voor Jacob Klein Haneveld belangrijker dan menselijke inzichten. Hij zei destijds tegen Peter Slagter: "Je hebt je eigen bediening, jij bent verantwoordelijk voor datgene wat jij voor de Heere moet doen. God heeft geen stichtingen geroepen, God heeft mensen geroepen en jij bent daar één van. Jij moet je eigen weg gaan. Zorg dat je altijd afhankelijk bent van de Heere en niet van mensen". Zo stond hij tegenover elke werker. Deze gezindheid heeft ons altijd erg veel vrijmoedigheid gegeven om te leven en te verkondigen in overeenstemming met het inzicht dat we mogen hebben vanuit Gods Woord. Wie aan Bijbelstudie doet, ontkomt er niet aan dat hij voortdurend zijn inzicht moet bijstellen. Jacob Klein Haneveld heeft eens gezegd:

"Als ik toen geweten had, wat ik nu weet, had ik die brochure destijds niet geschreven ...".

In december 2000 overleed ook de laatste oprichter van Het Morgenrood, Klara van Dijk. Tot het einde toe was ze heel betrokken bij het werk. Haar levensmotto en getuigenis was:

"Geloof gewoon wat de Bijbel zegt en wees blij dat je iets mag doen voor de Heere." (TijdseinPost, februari 2001)

Ontwikkelingen sinds 1990

In 1995 richtte Peter Slagter het Bijbelmagazine 'AMEN' op; een twee-maandelijkse full-colour blad, dat vele duizenden lezers heeft en Bijbelse en actuele artikelen van diverse schrijvers bevat.

In 1998 werd Everread Uitgevers opgericht. Dit had alles te maken met de omvang van het schriftelijk werk van Het Morgenrood. Dit paste wat de uitvoering betreft niet meer geheel onder het dak van een stichting. De Morgenroodbrochures werden Morgenroodboekjes, waarvan de redactie nog steeds onder verantwoordelijkheid van stichting Het Morgenrood valt. Bij Everread Uitgevers verschijnen ook andere (bijbelstudie)boeken.

Het tentevangelisatiewerk werd steeds moeilijker uitvoerbaar; omdat er steeds minder plaatsen beschikbaar waren, van waaruit we uitgenodigd werden om een tentcampagne te houden. Onze hele organisatie en het materiaal was erop ingericht om jaarlijks tussen de 15 en 20 tentweken te houden, maar eind jaren negentig en begin deze eeuw waren er meestal niet meer dan 5 á 6. Er is in 2001 nog een doorstart geweest, waarbij we met twee nieuwe tenten en moderne middelen verder gingen. Tevens kwam Ruben Griffioen - zoon van Wim Griffioen - bij de stichting om met name dit en het jeugdwerk Aktieradius te behartigen. Toch hebben we na 57 jaar tentevangelisatie het zware besluit moeten nemen te stoppen met het tentwerk. Overigens hebben we nog altijd een tent, compleet met stoelen, etc. Deze wordt nog altijd ingezet voor evangelisatiewerk en ook voor ons eigen jeugdwerk.

Het jeugdwerk (Aktieradius) bruist van activiteiten. Elk jaar zijn er vele kinderen en jongelui die tijdens kampen, vakanties en Bijbelstudiedagen en -weekenden bepaald worden bij de Heere Jezus en Zijn Woord. Ook denken we met dankbaarheid aan de Bijbelvakantie in Rehe (Duitsland) waar we de laatste jaren telkens met 125-150 mensen (jong en oud) zijn voor Bijbelstudie in een fijne ontspannen sfeer.

Verder is het kantoor van Het Morgenrood in 2003 naar Wijk bij Duurstede verhuisd. Sinds mei 2008 is het kantoor gevestigd in een geheel nieuw gebouw, waarin ook ruimte is voor de opslag van allerlei materiaal.

Toekomst

Niemand van ons weet hoe de nabije toekomst zal verlopen. Wat we echter wel mogen vaststellen, is dat elke dag ons dichter brengt bij het moment dat we met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid. Steeds meer gloort het morgenrood. In een toespraak in de jaren '70 van de vorige eeuw, zei Jacob Klein Haneveld dat hij kon zien 'aan de tekenen der tijden dat het niet lang meer zou duren voor de Heer zou wederkomen'. Inmiddels zijn we tientallen jaren verder en moeten we constateren dat als de tijd toen al zó geïnterpreteerd werd, dat nu dan toch helemaal het geval moet zijn. Nog meer dan toen zien we hoe nu de wereld steeds meer het karakter krijgt van de 'eindtijdwereld'. Het denken van de mensen, de ontwikkelingen in de wereld, alles komt langzaam maar zeker in overeenstemming met het beeld dat de Bijbel schetst van de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van Christus.

En ondertussen gaan we voort in dezelfde gezindheid, als die van onze voorgangers: Gods wonderbare heilsplan doorgeven vanuit een gedegen kennis in Gods Woord. Dat is noodzakelijk! Zeker nu ook vele christenen openlijk gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel en, vaak als gevolg van wereldgelijkvormig denken, algemene Bijbelse waarheden niet meer geloven. Wij gaan door, zolang de Heer het ons vergunt. En daarbij willen we blijven vertrouwen op God en Zijn Woord. We roepen u op ons te vergezellen op de weg naar die grote dag van Christus!

Help ons daarbij door uw gaven en gebeden. Wijs anderen op onze uitgaven en activiteiten. En bidt dat het Woord voortgang mag hebben en diegenen zal bereiken die de Heere op het oog heeft.

Sluiten