Jubileum

Het Morgenrood 50 jaar (1968-2018): Jubel!

Verkondiging van de Bijbelse boodschap in woord en geschrift, uitziende naar de wederkomst van Christus - dat is wat stichting Het Morgenrood nog altijd kenmerkt.

De statuten vermelden 1968 als het geboortejaar van stichting Het Morgenrood, maar (mede)oprichter Jacob Klein Haneveld was toen al twintig jaar actief in dienst van de Heer. In 1945, kort na de oorlog, begon hij met jaarlijkse jeugdkampen. Een oude legertent werd hiervoor aangeschaft, die later - in 1948 - ook werd gebruikt voor de eerste evangelisatie-tentcampagne met als thema 'Kies het leven'. En daar bleef het niet bij. 'Oom Jacob', zoals Klein Haneveld vaak genoemd werd, maakte zich steeds meer zorgen over het gebrek aan kennis van Gods Woord bij veel gelovigen. In 1960 startte hij daarom de zgn. 'Morgenroodreeks' met brochures over belangrijke Bijbelse onderwerpen: 'Papieren predikers', noemde hij ze ook wel. Later werd besloten deze werkzaamheden onder te brengen in een stichting, in 1968 opgericht door Jakob Klein Haneveld, Wim Griffioen en Klara van Dijk-Engi.

Jubeljaar

In de Bijbel staat het 50e jaar bekend als het Jubeljaar (Lev. 25). Na een periode van zeven maal zeven jaar, oftewel zeven sabbatsjaren, volgde het Jubeljaar. Het Jubeljaar werd ingeluid op Grote Verzoendag (in de zevende maand) en ontleent daaraan dan ook een deel van z'n waarde. Op de Verzoendag werd de bazuin geblazen in het hele land. Het was het teken waarop schulden kwijtgescholden en verloren bezittingen weer teruggegeven werden. Het was voor velen een dag van verlossing, een dag waarop genade geschonken werd. In de praktijk betekende dit dat als mensen hun huizen, landerijen of zelfs zichzelf vanwege schulden hadden moeten verkopen, zij dit in het Jubeljaar weer terugkregen. In Leviticus 25:10 wordt het mooi samengevat: “U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan.”
Het Jubeljaar verkondigt dus kortweg de volkomen verlossing! Het wijst voor Israël naar de toekomst, waarin het volk opnieuw in relatie met de HEERE komt en dat betekent voor hen verlossing, vrijheid en zegen (vgl. Ps. 23).
Wij delen als gelovigen in deze tijd dan wel niet in Israëls Jubeljaar, maar toch mogen wij jubelen vanwege de verlossing die wij in Christus Jezus hebben verkregen: "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade …" (Efe. 1:7).

'Het werk gaat door'

Dit is door de jaren heen het motto geweest van bestuur en medewerkers. Vijftig jaar is een lange tijd. De oprichters en andere betrokkenen zijn inmiddels in onze Heer en Heiland ontslapen of in ruste. Het werk heeft in de loop der tijd veranderingen ondergaan, maar het ging wel altijd door!
Vandaag zijn we blij met de kansen die ons nog steeds geboden worden om de rijke Boodschap te verkondigen in woord en geschrift.
Aktieradius Jeugdwerk draait volop. Elk jaar zijn er zomerkampen en door het seizoen heen junioren- en jeugdweekenden. Naast de Bijbelavonden in diverse plaatsen in het land, de Bijbelstudiedagen en -weekenden, en de jaarlijkse Bijbelvakantie in Rehe (D), is ook het schriftelijk werk een kernactiviteit: de Morgenroodreeks, de Bijbelstudieboeken (via Everread Uitgevers) en AMEN Bijbelmagazine. Via onze uitgaven en activiteiten, ook op het internet, bereiken we veel mensen, jong en oud. In een tijd waarin men zo gericht is op het visuele en de ervaring, blijven we het belang van het geloof en Bijbelstudie benadrukken. Kennis van Gods Woord is essentieel voor elke gelovige!

Uniek

In meerdere opzichten is het werk dat wij mogen doen uniek. Immers, het gaat allereerst om een unieke Persoon, Jezus Christus, de Zoon van God. Verder gaat het om een uniek Boek, de Bijbel, waarin het Woord van God tot ons komt. Daarbij mogen we ook nog wijzen op de unieke boodschap van het geheimenis aangaande de gemeente, het lichaam van Christus. Nou ja, eigenlijk is alles uniek, want het komt van God, de Almachtige. Hij is de Schepper, de Verlosser en de Voleinder van alle dingen.
Het is een voorrecht om Zijn boodschap te mogen (leren) kennen en vervolgens te verkondigen, op weg naar de toekomst. Zíjn toekomst, want God heeft nog grootse plannen. Niet alleen wat de gemeente betreft (zie Efe. 2:4-7), maar ook wat Israël en de volkeren aangaat. Onder leiding van de Vredevorst en onder aanvoering van Israël - hoofd van de heidenvolken (Jer. 31:7) - zal de aarde het Jubeljaar gaan beleven: rust, vrijheid, veiligheid. Denk aan Habakuk 2, vers 14: "Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE zoals het water de bodem van de zee bedekt".

Vertrouwen

Denkend aan en dankbaar voor alles wat God ons in die vijftig jaar heeft gegeven, zien we als bestuur en medewerkers van stichting Het Morgenrood die toekomst met vertrouwen op de Heere tegemoet. Hoe het werk zich verder zal ontwikkelen in de komende jaren? We weten het (nog) niet, maar één ding is zeker: als het aan ons ligt, blijven we in alle afhankelijkheid het Woord onderzoeken én verkondigen. Want dat is onze opdracht!
En juist in deze tijd van verregaande secularisatie en morele achteruitgang is dat een grote uitdaging. Met de welvaart is het wel in orde in onze contreien, met het welzijn is het een stuk minder gesteld. Dat laatste heeft niet met materiële dingen te maken, maar met geestelijke zaken. Werk genoeg dus nog om de goede boodschap, het evangelie van de vrede, met alle middelen uit te dragen.
Daarom bevelen we Het Morgenrood van harte bij u aan. Help mee, in gebeden en gaven, om dit goede en unieke werk voort te zetten, met de jubel van de Heere in het hart. Daarvoor bij voorbaat al hartelijk dank!

Een liefdevolle groet en Gods zegen voor u allen!

Namens bestuur en medewerkers,
Peter A. Slagter - voorzitter

Lees hier meer over - onder meer - de geschiedenis van Het Morgenrood.

Sluiten