Privacy statement

Privacy Statement van Stichting Het Morgenrood
Dit omvat ook de diverse werktakken van Stichting Het Morgenrood, zoals Aktieradius Jeugdwerk, Everread Uitgever en AMEN Bijbelmagazine.

Begripsbepalingen - In dit statement wordt verstaan onder:

 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • stichting Het Morgenrood: Hieronder vallen AMEN Bijbelmagazine, Aktieradius Jeugdwerk en Everread Uitgevers en
 • cliënten: deelnemers van activiteiten, abonnees (op AMEN-Bijbelmagazine, de Morgenroodreeks, TijdseinPost, TijdseinMail en Everreadboeken), bestellers van boeken

Bereik
Dit statement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
Dit statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten, abonnees (op AMEN-Bijbelmagazine, de Morgenroodreeks, TijdseinPost, TijdseinMail en Everreadboeken), bestellers van boeken. Kortom: mensen die op één of andere wijze betrokken zijn bij het werk van Stichting Het Morgenrood

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Het Morgenrood kan persoonsgegevens over cliënten verwerken, doordat zij gebruik maken van de diensten van Stichting Het Morgenrood.
Stichting Het Morgenrood kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- NAW-gegevens
- (eventueel) Telefoonnummer
- E-mailadres
- (eventueel) geboortedatum
- Geslacht
- (soms) Dieet

Grondslagen

 • Wij verzamelen en verwerken gegevens om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren en - indien gewenst - de cliënt op de hoogte te houden van voor hem of haar relevante informatie over het werk van Stichting Het Morgenrood;
 • Door middel van het geven van de persoonsgegevens geeft de cliënt toestemming om deze gegevens te gebruiken om de gevraagde dienst uit te (kunnen) voeren;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole en
 • Uitvoering of toepassing van een andere wet.

Gebruik van gegevens
De persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden, komen - indien onze websites gebruikt worden - via een beveiligde verbinding bij ons binnen en worden offline opgeslagen. Op amen.nl is het mogelijk om een account aan te maken. De hiervoor opgegeven gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen.
Ook worden door Stichting Het Morgenrood persoonsgegevens ontvangen die van de cliënt telefonisch verkregen zijn.

Wij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. Zij worden alleen gebruikt ten behoeve van de eigen activiteiten van Stichting Het Morgenrood en worden in principe niet beschikbaar gesteld aan derden. Waar dat wel het geval is (te denken valt aan deelnemerslijsten voor accommodaties waar onze activiteiten gehouden worden), beperkt zich dit tot naam, geslacht en dieet.
Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit statement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Stichting Het Morgenrood maakt geen automatische profielen uit verkregen persoonsgegevens en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats met de verkregen persoonsgegevens.

Tijdens het bestelproces via de websites kan de cliënt aangeven of hij/zij TijdseinMail wel of niet wil ontvangen. TijdseinMail is een één-maandelijkse digitale nieuwsbrief met relevantie informatie over het werk van Stichting Het Morgenrood in de breedste zin. TijdseinMail bevat dus informatie over Stichting Het Morgenrood, AMEN Bijbelmagazine, Everread Uitgevers en Aktieradius Jeugdwerk. De cliënt kan er ook voor kiezen schriftelijk op de hoogte te blijven door middel van TijdseinPost.

Bij aanmeldingen voor Aktieradius Jeugdwerk wordt bij aanmeldingen door kinderen jonger dan 16 jaar toestemming van de ouders gevraagd voor het doorgeven persoonsgegevens. Doorgaans zijn het de ouders zelf die deze aanmeldingen verrichten.

Stichting Het Morgenrood bewaart persoonsgegevens met het oog op eventuele toekomstige diensten en om de cliënt (via TijdseinMail) op de hoogte te houden van nieuwe uitgaven. De cliënt heeft altijd het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of uit de administratie te laten verwijderen. Zodra hij/zij dit heeft aangegeven, worden de gegevens verwijderd, mits er geen wettelijke grond is deze gegevens te bewaren.

Wanneer de cliënt een klacht heeft over de wijze waarop Stichting Het Morgenrood omgaat met zijn/haar persoonsgegevens, dan moet deze kenbaar gemaakt worden aan Stichting Het Morgenrood. Dit kan via een formulier op de website, via e-mail, schriftelijk of telefonisch. Komt er geen bevredigende oplossing dan kan de cliënt de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Het Morgenrood verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Het Morgenrood.

Cookieverklaring
Wij maken op onze websites (morgenrood.nl; aktieradius.nl; everread.nl en amen.nl) gebruik van cookies. Een cookie bevat informatie dat met pagina's van deze websites wordt meegestuurd en door de browser van de cliënt lokaal wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
De cliënt kan het gebruik van cookies weigeren door dit in zijn/haar browser zo in te stellen.

Google Analytics
De websites van Everread Uitgevers (everread.nl) en AMEN Bijbelmagazine (amen.nl) maken gebruik van Google Analytics. De hierdoor verkregen statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen profiel op basis van het klikgedrag van de bezoeker opgebouwd. Zijn surfgedrag blijft volledig anoniem.
Voor het maken van de statistische gegevens maakt Google Analytics gebruik van een cookie (dit wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden). In de privacy wetgeving valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren.

Tracking cookies (indien van toepassing)
Op sommige van onze websites staan buttons waarmee de bezoeker berichten of pagina's kan promoten op social media. Denk aan het 'liken' via Facebook of een 'tweet' versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platforms zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platforms geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen. U kunt op de verschillende platforms zelf privacy instellingen wijzigen.

Contactgegevens Stichting Het Morgenrood

Postadres:
Postbus 363 - 3960 BJ Wijk bij Duurstede

Bezoekadres:
Hoefzijde 3 - 3961 MX Wijk bij Duurstede

Telefoon:
Stichting Het Morgenrood / Aktieradius Jeugdwerk: 0343-480450
Everread Uitgevers: 0343-594495
AMEN Bijbelmagazine: 0343-594411

Email:
Stichting Het Morgenrood: kantoor@morgenrood.nl
Aktieradius Jeugdwerk: info@aktieradius.nl
Everread Uitgevers: info@everread.nl
AMEN Bijbelmagazine: info@amen.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Stichting Het Morgenrood: 41178053.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Everread Uitgevers: 30147248.

Sluiten