TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.2 - Februari 2024

'We zullen doorgaan ...'

Zo zong Ramses Shaffy het destijds, 'tot we samen zijn'. Nu zal hij daar iets anders mee bedoeld hebben, maar ik moet denken aan een tekst in Psalm 73: "U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen" (vs. 24). Het laat zien in welk perspectief wij altijd kunnen en mogen doorgaan: het perspectief van Gods (toekomstige) heerlijkheid. Kost ons doen en laten hier op aarde in deze tegenwoordige tijd nog altijd inspanning en soms ook pijn, het is toch alle moeite waard, want het uitzicht is grandioos.

Paulus heeft daar op verschillende tijden en wijzen ook op gewezen. In Romeinen 8:18 bijvoorbeeld: "Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden"; of in 1 Korinthe 15:58: "Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere". En in Kolossenzen 3:4 staat: "Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (N.B.G.-'51-vertaling).

Al met al kon de apostel daarom zeggen: "Wij hebben dus altijd goede moed ..." (2 Kor. 5:6) en wij mogen hem dat nazeggen.
En daarom zullen we doorgaan ... tot we samen zijn. Samen met Hem Die ons dierbaar is, zoals een oud lied zegt: 'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien, schitt'rend in schoonheid en pracht' (Joh. de Heer 568). Samen met onze geliefden en allen die Zijn verschijning hebben liefgehad (2 Tim. 4:8).

Profetie in de Psalmen

Hartelijk welkom op het voorjaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten.
Datum: 22-24 maart 2024. Aanmelden kan hier! Uw kamer is nog niet geboekt; er is dus nog ruimte!

Ook dit Morgenrood-Bijbelstudieweekend vindt plaats in het christelijk conferentiecentrum 't Vierhouterbos, waar u mag genieten van een geheel verzorgd verblijf, een prima sfeer, mooie Bijbelstudies én de ontmoeting met elkaar. Zeer de moeite waard!

Over het thema:
De Psalmen worden omschreven als "de psalmen van Israël" (2 Sam. 23:1). Naast dat veel psalmen troost en bemoediging geven, getuigen ze vaak van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. In samenhang daarmee staan er vele verwijzingen in naar het profetische plan van God met Israël en de volken. Profetie in de Psalmen: een mooi en bemoedigend onderwerp!

Nieuw Morgenroodboekje

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft!

Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". 

Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

We hopen dit boekje half maart bij u te bezorgen. Dat wil zeggen: als u Morgenroodreeksabonnee bent. Dan ontvangt u het namelijk automatisch in huis. Wilt u dit boekje ontvangen, dan is het het handigst als u een abonnement neemt op de Morgenroodreeks en/of op de Morgenrood e-books!

Aktieradius Jeugdwerk

Zet dit alvast in je agenda of op de kalender:
De zomerkampen van 2024 worden gehouden van zaterdag 20 - vrijdag 26 juli. Het kinderkamp is in Lemele, het juniorenkamp in Schoonloo en de jeugdweek in het Duitse (!) Eppe.
Je kunt je hier aanmelden!

Er staat ook al wat informatie over de kampen op onze website. Daar vind je ook informatie over het Junioren-voorjaars-weekend!
Ben jij er van 15 t/m 17 maart 2024 (ook) weer bij? Het wordt net als het najaarsweekend van afgelopen oktober gehouden in Ter Aar. Kijk hier voor meer informatie daarover. Be Aware!

Belangrijke toespraken

De Bijbel kan gezien worden als één grote toespraak van God tot de mens. Vaak wordt dat wat Hij zegt verwoord in afzonderlijke toespraken in de Bijbel. In dit nieuwe Bijbelstudieboek komen er diverse aan bod. Denk aan toespraken van Mozes, Jozua, Jotham, Petrus, Paulus, Stefanus en natuurlijk van de Heere Jezus Zelf.
De hoofdstukken in dit boek zijn op schrift gestelde toespraken van Job Ekhart, Hoite Slagter en Peter Slagter. Het ligt in de planning dit boek in april te laten verschijnen. In de volgende TijdseinMail (die van maart) zal er een mogelijkheid zijn om in te tekenen op dit boek.

Bijbelstudies 2023-2024

Kijk hier voor alle datums én de plaatsen, waarop en waar de Bijbelavonden plaatsvinden. Wees hartelijk welkom om samen met medegelovigen van de rijke boodschap van Gods Woord te genieten. 

Everread Uitgevers

Op de website van Everread vind je een uitgebreid assortiment boeken en boekjes die bij ons verschenen zijn. We nodigen u en jou van harte uit om er eens een kijkje te nemen. Er zit zeker iets voor je bij. Check ook onze aanbiedingen.
Je kunt ons hier vinden!

AMEN Bijbelmagazine

Onlangs verschenen: AMEN 172 met daarin de volgende artikelen:

De volkeren, Israël en de gemeente - In de voorgaande artikelen hebben we de eerste mens - Adam - vergeleken met de tweede Mens - Christus. En hoe zich deze vergelijking verhoudt tot de grote lijnen van Gods plan. In dit artikel gaan we nader in op de 'introductie' van de mens in Gods plan.

Noach - Aan het begin van een nieuw jaar worden in de media dikwijls wetenswaardigheden van het vorige vermeld. Zo werden de in Nederland meest gegeven babynamen bekendgemaakt. Bij de meisjes was dat Julia en bij de jongens Noah. Die laatste is interessant, want die naam komt van Noach en daar is vanuit de Bijbel wel wat over te zeggen!

Alles op z'n tijd - De tijd is een ongrijpbaar fenomeen. Het komt en het gaat, je kunt ergens naar uitzien en 't is zo weer voorbij. De tijd kent geen pauzes en komt niet terug. De tijd schrijdt voort in overeenstemming met Gods wil, en door vastgestelde tijden en gelegenheden, ook in de natuur, naar Gods doel.

Hoop - Soms lijkt hoop een hopeloze zaak. Maar voor gelovigen gaat dat niet op, want zij weten - hopelijk - maar al te goed, dat er hoop is, uitzicht, toekomst. En ... hoop doet leven!

Het boek Openbaring - "God heeft een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan" (Hand. 17:31). Belangrijke vraag: Wie kan staande blijven in Zijn oordeel?

Rachab, de hoer - De Heere God bedient Zich soms van mensen, bij wie menigeen vraagtekens zou zetten. Rachab, die consequent 'de hoer' wordt genoemd, is zo iemand. Maar uitgerekend zij, die zelfs voorkomt in het geslachtsregister van Jezus (Matt. 1:5), wordt in de Bijbel ten voorbeeld gesteld vanwege haar geloof!

AMEN Actueel, met daarin:
- Inclusieve taalgids: vermijd woorden als 'man’ en 'vrouw'
- 'We zijn getuige van de definitieve ondergang van het Westen'

Kijk hier voor meer informatie over AMEN Bijbelmagazine.

Volg AMEN ook op en .