TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.9 - September 2020

Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon?

Het is soms verbazingwekkend hoe mooi en duidelijk er in het Oude Testament verwezen wordt naar de Heere Jezus Christus. In het eerste deel van de Bijbel wordt vaak in 'schaduwbeelden' of 'typen' over Hem gesproken. Vele personen tonen ons bepaalde eigenschappen van de Heere Jezus. Denk aan Adam, Noach, Izak, Jozef, Simson, David of Salomo. Maar in sommige teksten wordt er heel direct over Hem geschreven.

In Exodus 3 gaat het over de roeping van Mozes op de berg Horeb / Sinaï. Mozes krijgt de opdracht naar Egypte te gaan om Israël te verlossen. 'Maar', zegt Mozes, 'als ze nu vragen naar de God Die mij gezonden heeft en zeggen: "Wat is Zijn Naam?", wat moet ik dan zeggen?' (vs. 13). Daarop krijgt Mozes als antwoord dat de IK BEN hem gezonden heeft, ofwel: dat de HEERE hem gezonden heeft (vs. 14 en 15). Er wordt vaker gevraagd naar Gods Naam - zie bijvoorbeeld Genesis 31:29 en Richteren 13:17.

In Spreuken 30:4 klinkt diezelfde vraag, maar wordt er iets aan toegevoegd: "Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in Zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers?". "Zijn Naam" kennen we. En over de Naam van de Zoon schrijft Jesaja: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst" (Jes. 9:5).

Nieuw in de Morgenroodreeks

De gehoorzaamheid van de Zoon
In dit boekje, geschreven door Hoite Slagter, gaat het over de laatste, indrukwekkende periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.
De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.

Bijbelstudieweekend

Graag wijzen we u op het najaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten van 23-25 oktober. Op dit moment is de verwachting dat we dit weekend vrij ongehinderd kunnen laten plaatsvinden. Wees er snel bij want er zijn al diverse aanmeldingen! En ... mocht het onverhoopt tóch niet kunnen doorgaan, dan wordt het deelnamegeld teruggestort.

Bijbelstudies 2020-2021

In verschillende plaatsen zijn de Bijbelavonden weer van start gegaan. Wees van harte welkom om deze avonden te bezoeken. Het is wel handig om vooraf te klijken op de Morgenrood-site voor alle actuele informatie over het wel of niet doorgaan en over de datums en adressen.
Bekijk het via deze link.

Ook kun je ze via de agenda op onze site bekijken en ze eventueel overnemen in je eigen agenda.

September-aanbieding!

Kijk op de website van Everread voor een mooie aanbieding met Morgenroodboekjes over verschillende Bijbelse personen. Leuk om te hebben of uit te delen! Het gaat om 8 boekjes voor een mooie prijs. Ben je Morgenroodreeks-abonnee dan krijg je bovendien nog eens 20% korting op je bestelling!

Hooglied

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het  Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.
Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.
Auteur: Sebastiaan de Graaf.

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar.

Lees verder
AMEN Bijbelmagazine

AMEN 152 is verschenen

Met daarin de volgende artikelen:

Opgaan naar het huis van de HEERE - Psalm 122 is onderdeel van een serie van 15 liederen, die allemaal hetzelfde opschrift hebben: een pelgrimslied of bedevaartslied (120 t/m 134). Zij spreken over verlossing uit benauwdheid; over vrede na verdrukking, toegespitst op de stad Jeruzalem en het volk van Israël. En hebben zij ons ook wat te zeggen?

Je hoeft niet bang te zijn - Veel mensen leven in meer of mindere mate in angst. Om allerlei redenen. David kende ook angst, maar hij wist waar hij moest zijn. Bij de Heere, de Almachtige Schepper van hemelen en aarde. In Psalm 27 getuigt David van een diep geloofsvertrouwen op de Heere. Tsja, waar zou je met zo'n God bang voor zijn?

Waar vinden wij erkenning? - De identiteit van ons als gelovigen rust niet in onszelf, maar in Christus. Als wij in die identiteit gaan staan, dan vormen niet meer onze successen en mislukkingen het uitgangspunt van wie wij zijn, maar is het datgene wat wij in Hem hebben ontvangen.

De parousia van Christus - In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over de 'komst' of 'toekomst' (SV) van de Heere Jezus Christus. Dit woord is meestal de vertaling van het Griekse woord parousia. Dit woord heeft alles te maken met de eindtijd en hetgeen in het boek Openbaring beschreven staat.

Gelijkenis van twee schuldenaars - In Lukas 7:36-50 vinden we de eerste gelijkenis van de Heere Jezus die alleen door Lukas opgetekend is. De Heere vertelde dit verhaal aan een zekere Simon, een Farizeeër, die Hem voor de maaltijd uitgenodigd had (vs. 36). Hij wilde de rabbi uit Nazareth op de proef stellen. Wat voor opvattingen hield Hij erop na? Wat beweerde Hij over Zichzelf? (vs. 39).

Wat is de rode draad in de Bijbel? - Met 'rode draad' wordt meestal bedoeld: Het centrale thema. Om hier maar direct antwoord op te geven: hét centrale onderwerp van de Bijbel is Christus Jezus, de Verlosser. Hij is de Geprofeteerde en de Beloofde. Hij is het Die gekomen is als Verlosser en Hij bracht hét grote offer dat noodzakelijk was om de mensheid van een zekere ondergang te redden. Hij gaf Zijn bloed, Zijn leven.
Maar ... in dit artikel gaat het over een andere 'rode draad'!  

AMEN Actueel

  • Mijlpaal: Bijbel vertaald in 700 talen
  • 'Toon mij hoe u met uw ouderen omgaat, en ik zeg u wie u bent'
  • Een negentiende-eeuwse blik op het jaar 2000
  • Een kwart miljoen 'terugkerende ballingen' verwacht
  • Kanaänitisch fort uit de tijd van Richteren

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .