TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.3 - Maart 2022

David is in Psalm 8 onder de indruk van de majesteit van God: "HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde" (vs. 2 en 10). Hij begint en eindigt deze psalm met een profetisch getuigenis. Inderdaad 'profetisch'! Want deze toestand is op dit moment nog niet bereikt in onze wereld. We zitten nog in de fase waarin Gods tegenstander op allerlei manieren bezig is de weg te gaan naar zijn heerschappij. Hij wil zich immer aan God, de Allerhoogste gelijkstellen?

Maar ach, hoe anders zal het uiteindelijk zijn! Tussen dat grote getuigenis aan het begin en aan het einde van deze psalm, gaat het over de Heere Jezus over Wie hier profetisch wordt gesproken: "U hebt Hem weinig minder gemaakt dan de engelen en Hem met eer en glorie gekroond" (vs. 6). Achteraf - zo leert Hebreeën 2 ons - mogen we dit zien als een omschrijving van de vernedering en verhoging van de Heere Jezus Christus. Of zoals we in lijn met Filippenzen 2:6-11 mogen zeggen: Zijn bovenmate vernedering en Zijn bovenmate verhoging. Met betrekking tot dit laatste lezen we daar dat Hem de Naam geschonken is boven alle naam.

Dát is de Naam, Die heerlijk zal zijn op de hele aarde. Voor deze wereld zal een geweldig tijd aanbreken vol van zegen, genade en vrede van de Heere; zegen, genade en vrede die wij als gelovigen nu al bezitten en die de basis mogen zijn van ons leven!

In memoriam Martien Plomp

Op 5 maart j.l. is in onze Heer en Heiland ontslapen br.  Martien Plomp, in de leeftijd van 86 jaar.

Op de rouwkaart stond de volgende tekst: "Want het leven is voor mij Christus en het sterven winst (...) Ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn, want dit is verreweg het beste" (Fil. 1:21 en 23).

En ja, Christus stond centraal in het leven van Martien.

Op enig moment leerde hij de Heere Jezus kennen als zijn Verlosser en Heer en sinds die dag wijdde Martien zijn leven aan Hem. Samen met zijn vrouw Anna mocht hij vele jaren getuigen van Gods liefde en genade.
Velen hebben Martien in de loop der jaren wel ontmoet als leider van de Morgenrood-tentcampagnes, Bijbelvakantieweken, Contactdagen en als spreker in samenkomsten. Blijmoedig zette hij zich in voor het werk van God. Ook verzorgde hij jarenlang de administratie en verzending van de Schematische Bijbelcursus van Het Morgenrood.
Wij van Stichting Het Morgenrood zijn dankbaar voor Martiens aandeel in ons werk, altijd gedreven en toegewijd. Door dat werk ontstond in de loop der tijd een warme vriendschaps- en broederband. Zijn enthousiasme blijft ons altijd bij!
De laatste jaren moest Martien zijn werk vanwege lichamelijke ongemakken afbouwen, maar hij bleef nog zo lang mogelijk jaarlijks het Morgenrood Bijbelstudieweekend in het Vierhouterbos bezoeken. En altijd trouw begeleid door Anna. Het was hun verlangen om bezig te zijn met Gods Woord, immers leven met Christus is ook leven met Zijn Woord. In de volle zekerheid van Gods trouw en genade is zijn verlangen nu vervuld: "... bij Christus te zijn, want dit is verreweg het beste".

De afscheidsdienst op 11 maart was een mooi getuigenis, o.a. van zijn kinderen en kleinkinderen, indrukwekkend. In de prediking mochten we nog stilstaan bij de woorden van Paulus in Kolossenzen 3:1-4. Een leven met God eindigt - gelukkig - niet in de dood, maar in Zijn onovertroffen heerlijkheid! Voor Martien is dat geloof nu overgegaan in aanschouwen en samen (Fil. 1:6) zien we uit naar de voltooiing op de dag van Christus: "Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Kol. 3:4).
In die hoop gaan wij verder, Anna, de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, broeders en zusters. Begeleid door Gods liefde en genade op weg naar de gloriedag van Christus Jezus, onze Heere!

Aktieradius Jeugdwerk

Ben je jong (15-19 jaar) en heb je zin in een prachtig weekend? Dan hebben we wat voor je! Van vrijdag 22 t/m zondag 24 april is er speciaal voor jou een jeugdweekend in Bergeijk :) Kijk hier voor meer info daarover.

En ... we gaan deze zomer weer op kamp! Meld je aan voor het kinderkamp, het juniorenkamp of de jeugdweek. Ze vinden plaats van zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus 2022.

Bijbelstudies 2021-2022

Tot en met mei loopt het Bijbelstudieavonden-seizoen nog door.
U / jij bent daar natuurlijk van harte welkom! Kijk op de
Morgenrood-site voor meer informatie. Zo beginnen we in Den Haag vanavond met een nieuw thema: 'De volken, Israël en de gemeente'.

Bijbelvakantieweek Rehe gaat niet door

De Bijbelvakantie Rehe 2022 gaat niet door. Er zijn op dit moment teveel onduidelijkheden, waardoor we geen garantie hebben dat voldoende deelnemers zich zullen aanmelden.

Najaars-Bijbelstudieweekend Vierhouten

In het najaar hopen we weer te gast te zijn in het Vierhouterbos voor een Bijbelstudieweekend. Het vindt plaats van vrijdag 21 t/m zondag 23 oktober.

Wees op tijd met je aanmelding, zodat je verzekerd bent van een plek! Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden.

Nieuw in de Morgenroodreeks

Vijf eigenschappen van God
In Exodus 34:6 roept de HEERE Zijn Naam uit: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Deze vijf eigenschappen staan ook zo in Psalm 86:15. In vers 11a schrijft David: “Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen”. Wandelen met een barmhartige, genadige, geduldige, goedertieren en trouwe God! Wat wil je nog meer?

Los verkrijgbaar via Everread. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Kijk op Everread.nl!

Neem eens een kijkje in onze online-winkel met heel veel Bijbelstudieboeken en -boekjes. Ze bevatten veel informatie over tal van onderwerpen. Ze overigens ook te verkrijgen via uw plaatselijke boekhandel.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 161 is verschenen
Met de volgende onderwerpen:

De vastgestelde tijd - Er is een Goddelijk plan, waarin alle voornemens en daden van de Almachtige zijn vastgelegd. Vanaf het begin der wereld heeft God gezegd wat Hij wil en waar het naartoe zal gaan. Hij schreef niet alleen het script van de geschiedenis, maar als de grote Regisseur regelt Hij ook de uitvoering ervan. Alles op de door Hem vastgestelde tijd!

Het hoofdschap van Christus - De Bijbel, het Woord van God, spreekt over twee boodschappen, twee evangeliën, die elk gedurende een bepaalde tijd geldig zijn. Voor beide tijden geldt: er is geen ander evangelie. In de volheid van deze tijden zal alles weer in Christus bijeengebracht worden, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.

De komst van de mens der wetteloosheid - Op enig moment zal de wetteloze zich openbaren. Na eeuwen van voorbereiding komt het satanisch streven tot een hoogtepunt in de eindtijd. Middelpunt is de stad Jeruzalem. De 'stad van vrede’ verandert in een oord van gruwel en geweld, alvorens de Zoon van God terugkeert en orde op zaken stelt. In 2 Thessalonicenzen 2 schrijft Paulus over die tijd.

AMEN Actueel: Verwarring

Op weg naar Jeruzalem - Het lijden en sterven van de Heere Jezus vond in en bij Jeruzalem plaats. Dit gebeurde geheel in overeenstemming met Gods plan. Op een zeker moment keerde de Heere Zich naar Jeruzalem en stond alles in het teken van Zijn gang daar naartoe.

De vrijsteden en de vier horens van het altaar - Toen het volk Israël nog niet in het land was, werden er al wetten en voorschriften via Mozes aan het volk doorgegeven. In Numeri 35 gaat het over de 48 steden die aan de Levieten moesten worden toegewezen. Ook lezen we over de horens van het altaar. Belangrijke wetsartikelen voor het geval er iets vreselijk mis zou gaan!

De kleine profeten - 8 - Habakuk - Habakuk is een man van geloof, die overweldigd wordt door onrecht en goddeloosheid om hem heen. Hij ziet dat met lede ogen aan en voelt zich onmachtig, zoals blijkt uit de eerste verzen: "HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?". Het antwoord van God is verrassend, en geeft de profeet moed en perspectief.

Klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .