TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.06 - Juli 2021

Van lijden naar heerlijkheid

Deze woorden doen ons natuurlijk direct denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 8, waar hij schrijft dat hij er vast van overtuigd is dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden (vs. 18).
Hij gebruikt hier het beeld van een weegschaal - niet zo'n moderne, digitale - maar een balans, met aan elke kant een schaaltje. In het ene schaaltje ligt het lijden en in het andere de heerlijkheid. En dan zegt Paulus dus: hoe zwaar het lijden ook is, de heerlijkheid waarnaar we uitzien, weegt altijd zwaarder.

Er zijn best wel wat teksten in het Nieuwe Testament te vinden die over deze twee thema's - lijden en heerlijkheid - gaan. Zo schrijft Petrus bijvoorbeeld: "Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen" (1 Pet. 4:13). En: "Zij (de Oudtestamentische profeten) onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna" (1 Pet. 1:11).
De opgestane Heer zegt tegen de Emmaüsgangers: "Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?" (Luk. 24:26).

Dat er hoop is op de heerlijkheid komt omdat Gods Zoon deel kreeg aan het lijden van de tegenwoordige tijd, door mens te worden. En meer nog: Zijn lijden was nog veel groter: Hij onderging het "lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven" (Hebr. 2:9). En door het geloof mogen wij Hem nu kennen als onze Hoop van de heerlijkheid, en weten we dat Hij ons lijden kent en bij ons is.

Aktieradius Kinderkamp

Het kinderkamp staat gepland op zaterdag 24 juli tot en met vrijdag 30 juli. Er is een mooi programma rond het thema 'Avonturen met God' gemaakt door de enthousiaste leiding.

Er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen, dus als je nog meewilt, wacht dan niet te lang en meld je aan op de Aktieradius-site!

Het nieuwste Morgenroodboekje

In de voetsporen van Paulus
In Filippenzen 3:17 schrijft Paulus: "Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt". Het is een oproep "aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn" (Fil. 1:1) en ook aan ons.
Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.

Of neem een abonnement op de Morgenroodreeks en mis geen enkel nieuw Morgenroodboekje. Kijk hier voor alle informatie daarover. Als abonnee ontvang je dan meteen dit nieuwe boekje.

Bijbelstudies 2021-2022

Inmiddels zijn er al weer heel wat Bijbelavonden gepland. Ook zijn er diverse nieuwe interessante onderwerpen die aan de orde gaan komen. Kijk hier op de Morgenrood-site voor heel veel informatie over het komende Bijbelstudieseizoen.

Omgaan met tegenslag

Een pastoraal boek dat je helpt om in pijn, lijden en verdriet te vertrouwen op God. Met bemoedigende getuigenissen van mensen die juist op momenten van tegenslag hun hoop op God stelden.

368 blz. | € 21,95 | Paperback

Bestel het op de site van Everread Uitgevers. En kijk meteen naar alle andere boeken die je kunt bestellen!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 157 is verschenen

Met daarin de volgende artikelen:

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? - Je zou kunnen zeggen dat het laatste gedeelte van Romeinen 8, geïnspireerd door Gods Geest, een soort conclusie is van de apostel Paulus naar aanleiding van alles wat hij daarvóór in de Romeinenbrief al heeft gezegd. "Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?" (vs. 31). Het antwoord op die vraag is helder en geruststellend!

Het plan van de tegenstander - Voor ons als gelovigen is het bestaan van God een realiteit. We mogen genieten van het voorrecht om iedere dag met Hem door het leven te gaan. Dat het bestaan van Gods tegenstander ook een realiteit is, lijkt veel minder beseft te worden. Bovendien heeft ook hij net als God een plan en om dat uit te voeren maakt hij gebruik van mensen, die bewust of onbewust zich in zijn dienst stellen.

Menhirs: Wat betekenen die opgerichte stenen? - Die krachtpatser uit Gallië, Obelix, sjouwt altijd met een enorme steen op zijn rug. En als hij dat niet doet, staan ze ergens rechtop. Het zijn 'menhirs': langwerpige stenen. Menhirs liggen nooit plat op de grond, maar staan altijd recht overeind. Zijn het gedenkstenen of stenen die belangrijke plaatsen markeren? Ook in de Bijbel lezen we over 'opgerichte stenen'. Wat is daarvan de betekenis?

De Herder en Hoeder van uw zielen - Veel gelovigen bidden regelmatig tot God om bescherming. Toch gebeuren er ook in het leven van Gods kinderen pijnlijke en moeilijke dingen. Wanneer we op ons eigen leven terugkijken, denken we misschien wel eens: 'Waar was God? Waarom heeft Hij geen bescherming geboden toen ik het zo nodig had?'. Wat is daar vanuit Gods Woord over te zeggen?

'Zeventig maal zeven maal' - In Mattheüs 18:21 stelt Petrus de vraag: "Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?". Kennelijk vond hij dat als voorman van de twaalf belangrijk. Het antwoord van de Heere Jezus is verrassend en lijkt te wijzen naar twee gedeelten in het Oude Testament.

De kleine profeten, deel 4: Obadja - In het kleinste boek van de 12 'kleine profeten' gaat het vooral over Edom (als beeld van de heidenvolken) en de komst van de dag van de HEERE. Daarbij wordt de belofte gedaan dat het huis van Jakob bevrijd en hersteld zal worden, en het eindigt met: "... en het koningschap zal van de HEERE zijn".

AMEN Actueel
Agenda 2030: Op weg naar een nieuwe wereldorde

Kijk hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op  en .